Графици

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение V – XII клас сесия януари – учебна 2020/2021 година – Вижте тук.

График за дневния режим на СУ „Георги Бенковски“ – Вижте тук.

График на провеждане на родителските срещи I уч. срок – 2020/2021 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на втори час на класа I уч. срок – 2020/2021 учебна година – Вижте тук.

График за консултациите на учителите I уч. срок – 2020/2021 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на учебен час за спортни дейности I уч. срок – 2020/2021 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете по факултативна подготовка I уч. срок – 2020/2021 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете за допълнително обучение по учебни предмети и за занимания по интереси по проект „Подкрепа за успех“ I уч. срок – 2020/2021 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на заниманията по интереси по Наредба за приобщаващото образование за първия учебен срок на учебната 2020/2021 година – Вижте тук.

График за организиране на сесиите в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021г. – Вижте тук.