Графици

График за изпитите на Георги Анатолиев Анчев, ученик в VI клас, индивидуална форма на обучение – Вижте тук.

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение V – X клас сесия януари – учебна 2021/2022 година – Виж тук.

График за дневния режим на СУ „Георги Бенковски“ – Вижте тук.

График на провеждане на родителските срещи I уч. срок – 2020/2021 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на втори час на класа II уч. срок – 2021/2022 учебна година – Вижте тук.

График за консултациите на учителите II уч. срок – 2021/2022 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на учебен час за спортни дейности II уч. срок – 2021/2022 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете по факултативна подготовка II уч. срок – 2021/2022 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете за допълнително обучение по учебни предмети и за занимания по интереси по проект „Подкрепа за успех“ II уч. срок – 2020/2021 учебна година –Вижте тук.

График за провеждане на заниманията по интереси по Наредба за приобщаващото образование за II учебен срок на учебната 2021/2022 година – Виж тук.

График за провеждане на часовете на клубовете „Дигитален свят“ за развитие на Дигитални умения за II учебен срок на учебната 2020/2021 година – Вижте тук.

График за организиране на сесиите в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021г. – Вижте тук.