Училищни документи

Училищен план с мерки, свързани с организацията на работа през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 – Вижте тук.

Правилник за дейността на  СУ „Георги Бенковски”- гр. Тетевен за учебната 2021/2022 година – Вижте тук.

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в СУ „Георги Бенковски”- гр. Тетевен за учебната 2021/2022 година – Вижте тук.

Правилник за пропускателния режим в  СУ „Георги Бенковски”- гр. Тетевен за учебната 2021/2022 година – Вижте тук.

Етичен кодекс на училищната общност на СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен – Вижте тук.

Форми на обучение в СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен за учебната 2020/2021 година – Вижте тук.

Годишен комплексен план на  СУ „Георги Бенковски”- гр. Тетевен за учебната 2021/2022 година – Вижте тук.

План за организиране, провеждане и отчитане квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2020/2021 година – Вижте тук.

Стратегия за развитие на Средно Училище «Георги Бенковски» гр. Тетевен за периода 2016 – 2020 г. – Вижте тук.

Мерки за повишаване на качество на образованието 2021/2022 година – Вижте тук.

Училищна  програма  за  превенция  на  отпадането  от  училище  и  намаляване  дела  на  преждевременно  напусналите образователната  система 2021/2022 година – Вижте тук.

Училищна програма за противодействие на училищния тормоз и превенция на насилието между учениците 2021/2022 година – Вижте тук.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021/2022 година – Вижте тук.

План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата – Вижте тук.

Форми на обучение за 2021/2022 г. – Вижте тук.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас – Изтегли тук.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас – Изтегли тук.