Училищен правилник

Правилник за дейността на  СУ „Георги Бенковски”- гр. Тетевен за учебната 2019/2020 година – Вижте тук.

Правилник за пропускателния режим в  СУ „Георги Бенковски”- гр. Тетевен за учебната 2019/2020 година – Вижте тук.

Етичен кодекс на училищната общност на СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен – Вижте тук.

Годишен комплексен план на  СУ „Георги Бенковски”- гр. Тетевен за учебната 2019/2020 година – Вижте тук.

Стратегия за развитие на Средно Училище «Георги Бенковски» гр. Тетевен за периода 2016 – 2020 г. – Вижте тук.

План за действие за изпълнение на стратегията за  развитие на Средно Училище „Георги Бенковски“ за учебната 2017-2018 година – Вижте тук.

Мерки за повишаване на качество на образованието – Вижте тук.

Училищна  програма  за  превенция  на  отпадането  от  училище  и  намаляване  дела  на  преждевременно  напусналите образователната  система – Вижте тук.

Училищна програма за противодействие на училищния тормоз и превенция на насилието между учениците – Вижте тук.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – Вижте тук.