Прием за 5 клас

Уважаеми родители и ученици!

През учебната 2019/2020 година СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен предлага прием за пети клас – непрофилирано обучение с продължаващо изучаване на английски език.

Заповед за утвърждаване на държавния план прием  – Вижте тук.

Заповед за утвърждаване на училищния план прием в 5 клас – Вижте тук.

Заповед за определяне комисия по приема – Вижте тук.

Утвърден училищен план прием в 5 клас за учебната 2019/2020 г.:

  1. Брой паралелки в 5 клас – три паралелки
  2. Брой на местата във всяка паралелка – 26 места
  3. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици в пети клас, разпределени в две групи; максимален брой на учениците в група – 26 ученици

Училищният план прием в 5 клас в Средно училище „Георги Бенковски“ гр. Тетевен за учебната 2019/2020 г. е съгласуван с обществения съвет на училището – Протокол №10/26.02.2019 г.

За учебната 2019/2020 година училището предлага на петокласниците:

  • Целодневна организация на учебния процес, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих.
  • Възможност за обедно хранене при намалена цена в училищния стол за учениците, включени в полуинтернатните групи.
  • Изява в училищни клубове и извънкласни дейности.
  • Допълнително обучение по български език и математика на  ученици с пропуски и затруднения  в овладяването на учебния материал.

Необходими документи за записване:

  1.  Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) /оригинал/
  2. Заявление до директора /по образец/
  3. Характеристика на ученика

Подаване на документи за записване:

от 03 юни до 12 юли 2019 година.
Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 08.00 до 16.30 часа – всеки работен ден.