Профил на купувача

ОБЯВА

Средно училище „Георги Бенковски“ Тетевен, на основание Решение № 1003 /31.01.2019 г, на ОбС – Тетевен и при условията на «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество», ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ павилион за закуски с площ от 22 кв.м., находящ се в двора на Средно училище „Георги Бенковски“ – Тетевен, актуван с АОС № 898 / 20.03.2006 г., при следните условия :

  1. Начална месечна наемна цена – 117,74 лв. /сто и седемнадесет лв. и 74 ст./
  2. Стъпка на наддаване – 11,77 лв., 10 % от началната тръжна цена.
  3. Публичният таен търг ще се проведе от 10.00 часа на 01.03.2019 г. в Средно училище „Георги Бенковски“ – Тетевен – Информационен център.
  4. Срок място и цена за закупуване на документация за участие – до 12.00 часа на 28.02.2019 г. в касата на Средно училище „Георги Бенковски“ – Тетевен, цена – 20 лева.
  5. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 16.00 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на Средно училище „Георги Бенковски“ – Тетевен.
  6. Депозитна вноска за участие – 11,77 лв., 10 % от началната тръжна цена; внася се в касата на Информационния център на Община Тетевен или по банков път.
  7. Оглед на обекта всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа.
  8. В случай, че публичният търг не се проведе на 01.03.2019 г., повторен търг ще се проведе на 11.03.2019 г. от 10.00 часа.
  9. Допълнителна информация на тел. 0678 / 5- 23-89, 5- 20-82, 5-24-36.