Профил на купувача

ОБЯВА

Средно училище “Георги  Бенковски”  Тетевен, на основание Решение № 687/18.12.2017г,  на ОбС -Тетевен и при условията на «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество», ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ  ученически  стол  с  площ от 110 кв.м., находящ  се  в  сградата  на  Средно училище “Георги  Бенковски” – Тетевен, актуван  с  АОС № 898 / 20.03.2006 г.,при следните условия :

  1. Начална месечна наемна  цена – 333.55 лв./триста тридесет и три лв. и 55 ст./
  2. Стъпка на наддаване – 33,36 лв., 10 % от началната тръжна цена.
  3. Публичният таен търг ще се проведе от 10.00 часа на 24.01.2018 г. в Средно училище “Георги Бенковски” – Тетевен – Информационен център.
  4. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 12.00 часа на 22.01.2018 г.  в  касата  на  Средно училище “Георги  Бенковски” – Тетевен,  цена – 20  лева.
  5. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик  до 16.00 часа на 23.01.2018 г. в инф.център на Средно училище “Георги  Бенковски” – Тетевен.
  6. Депозитна вноска за участие –  33,36  лв., 10 % от началната тръжна цена;  внася се   в касата на  Информационния  център  на  Община  Тетевен  или по банков път.
  7. Оглед на обекта всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа .
  8. В случай, че публичният търг не се проведе на 24.01.2018 г., повторен търг ще се проведе на 31.01.2018г. от 10.00 часа.
  9. Допълнителна информация на тел. 0678 / 5- 23-89, 5- 20-82.