Иновативно училище

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ТЕТЕВЕН

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

УЧАСТВАЙ В ПРОМЯНАТА – ДИГИТАЛНО – МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1. Училищен учебен план за 2022/2023 година – Тук.

2. Учебна програма по дигитално-медийна грамотност – Тук.

3. Решение на Педагогическия съвет – Тук.

4. Решение на Обществения съвет – Тук.

Училищната иновация „Участвай в промяната!“ е свързана с въвеждане на предмет Дигитално-медийна грамотност в Раздел В – факулатитвна подготовка /общо 72 часа годишно/ в учебния план на VIII Б клас, профил „Софтурни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език. Предлаганата иновация кореспондира с профила и с най-важните стратегически цели на училището:  формиране у учениците на  ключови компетентности за живот в XXI век; смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности; използване на съвременни образователни практики и технологии /интерактивност, иновативност, интердисциплинарност, проектна работа/; модернизиране  на  уроците; създаване на добри условия и подпомагане на ученици за участие в ученически и младежки конкурси, състезания, обучения, конференции и събития, включително и онлайн. 

Основна цел на иновацията е повишаване на дигитално-медийната грамотност на учениците от избраната целева група и създаване у тях на нагласа да бъдат не само консуматори, но и автори, сами да създават атрактивно, смислено и етично съдържание и да се възползват от дигитално-медийната среда по безопасен и полезен за тях начин. Занятията по дигитално-медийна грамотност дават възможност на младежите да се запознаят в дълбочина с възможностите и капаните на дигиталния свят, да развиват силните си страни и талантите си, да овладеят говоренето пред публика и презентационните си умения, да развият социалните си умения и уменията си за работа в екип. В рамките на  учебната програма по дигитално-медийна грамотност, педагогическите специалисти използват и развиват иновативни методи и подходи, като: работа по проект, провеждане на дискусия и дебат, групово решаване на казус,  работа с различни образователни платформи и участие в онлайн – инициативи, насърчаващи младежкото участие и доброволчеството.

Полезни ресурси, които са свързани с темата за дигитално-медийната грамотност и които индиректно потвърждават положителните ефекти от системно и целенасочено обучение на учениците в тази връзка  – онлайн наръчници, публикации, презентации, изследвания, видео и други  достъпни ресурси се намират на страниците на:

Коалиция за медийна грамотност,

https://gramoten.li/,

Център за безопасен интернет,

https://www.safenet.bg/bg/

Асоциация на европейските журналисти – България,

http://new.aej-bulgaria.org/

и на други организации и проекти –

https://digitalkidz.eu/https://www.teenstation.net/  

Мултимедийни проекти на тема „Участваме в промяната на родния ни край“