Административни услуги и документи

Заявление за прием в 5 клас – Изтегли.

Заявление за записване – Изтегли.

Процедури по приемане и преместване – Изтегли.

Издаване на диплома – Изтегли.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности – Изтегли.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – Изтегли.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – Изтегли.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – Изтегли.

Заявление за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – Изтегли.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – Изтегли.

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация – Изтегли.

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация – Изтегли.

Декларация за екскурзии – Изтегли

Уведомление до класния ръководител за отсъствие от училище – Изтегли

Заявление до директора за отсъствие от училище – Изтегли