Графици

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение X-XII клас сесия март – учебна 2023/2024 година – Виж тук.

График за дневния режим на СУ „Георги Бенковски“ – Вижте тук.

График на провеждане на родителските срещи I уч. срок – 2022/2023 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на втори час на класа II уч. срок – 2023/2024 учебна година – Вижте тук.

График за консултациите на учителите II уч. срок – 2023/2024 учебна година –  Вижте тук.

График на провеждане на учебен час за спортни дейности II уч. срок – 2023/2024 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете по факултативна подготовка II уч. срок – 2023/2024 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на заниманията в клубовете/отборите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“  II учебен срок на учебната 2023/2024 година – Вижте тук.

График за провеждане на заниманията по интереси по Наредба за приобщаващото образование за II учебен срок на учебната 2023/2024 година – Вижте тук.

График за организиране на сесиите в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023г. – Вижте тук.