Графици

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение V – XII клас сесия януари – учебна 2021/2022 година – Виж тук.

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение  X клас сесия март – учебна 2021/2022 година – Виж тук.

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение VII – XI клас сесия септември – учебна 2021/2022 година – Виж тук.

График за дневния режим на СУ „Георги Бенковски“ – Вижте тук.

График на провеждане на родителските срещи I уч. срок – 2022/2023 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на втори час на класа I уч. срок – 2022/2023 учебна година –Вижте тук.

График за консултациите на учителите I уч. срок – 2022/2023 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на учебен час за спортни дейности I уч. срок – 2022/2023 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете по факултативна подготовка I уч. срок – 2022/2023 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на заниманията в клубовете/отборите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“  I учебен срок на учебната 2022/2023 година – Вижте тук.

График за провеждане на заниманията по интереси по Наредба за приобщаващото образование за I учебен срок на учебната 2022/2023 година – Виж тук.

График за провеждане на часовете на клубовете „Дигитален свят“ за развитие на Дигитални умения за II учебен срок на учебната 2020/2021 година – Вижте тук.

График за организиране на сесиите в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023г. – Вижте тук.