Прием след 7 клас

Заповед за утвърждаване на държавния план прием  – Вижте тук.

ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ с прием след VII клас – 26 ученика.

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Информатика

Срок на обучение – 5 години

Условия за кандидатстване:

 • Завършен VII клас
 • Положeни изпити – тест по БЕЛ и тест по математика

Образуване на бал на класиране.

Балът на класиране е сбор от:

 • Оценката от НВО по Български език и литература
 • Оценката от НВО по Математика
 • Оценките по Оценката по Български език и литература и Информационни технологии от свидетелството за основно образование

 

ПРОФЕСИЯ „ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК“
СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” с разширено изучаване на английски език – прием след VII клас – 13 ученика.

Ключови компетенции:

 • Работи отлично с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременни технологии за изпълнение на икономически задачи;
 • Инсталира и администрира необходимия приложен и системен софтуер;
 • Използва приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни форми и отчети, справки и сведения;
 • Работи с интернет, уеб технологии, графични пакети програми;
 • Познава стопанското устройство на страната, съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • Познава и прилага правните норми в работата на предприятието, правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • Умее да работи в екип;

Срок на обучение – 5 години

Условия за кандитатстване:

 • Завършен VII клас
 • Положeни изпити – тест по БЕЛ и тест по математика

Образуване на бал на класиране.

Балът на класиране е сбор от:

 • Оценката от НВО по Български език и литература
 • Оценката от НВО по Математика
 • Оценките по Български език и литература и Математика от свидетелството за основно образование

ПРОФЕСИЯ „ХОТЕЛИЕР“
СПЕЦИАЛНОСТ “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО” с разширено изучаване на английски език – прием след VII клас – 13 ученика.

Акценти в обучението:

o Гостоприемство в туристическата индустрия;
o Технология в хотелиерското обслужване;
o Организация и обслужване в сектор „Храни и напитки“;
o Маркетинг в туризма, Мениджмънт в туризма;
o Туристическа, туроператорска и агентска дейност;
o Учебни практики, които се провеждат в реална работна среда и в специално оборудван кабинет в училище.

Срок на обучение – 5 години

Условия за кандидатстване:

 • Завършен VII клас
 • Положeни изпити – тест по БЕЛ и тест по математика

Образуване на бал на класиране.

Балът на класиране е сбор от:

 • Оценката от НВО по Български език и литература
 • Оценката от НВО по Математика
 • Оценките по Български език и литература и Математика от свидетелството за основно образование

График на дейностите по приемане на ученици в 8 клас

Вид дейност

Срок

1.

Провеждане на тестове по:

 • български език и литература;

 

 • математика

 

19.06.2024 г.-

начало 09.00 ч.

21.06.2024 г. – начало 09.00 ч.

 

2.

Издаване на свидетелство за завършено основно образование

до 04.07.2024 г.

3.

Подаване на документи за участие в приема в училищата гнезда или онлайн през платформата https://infopriem.mon.bg

 

08.07.-10.07.2024 г.

4.

Обявяване на списъци с приетите на първи етап на класиране.

до 12.07.2024 г.

5.

Записване на приетите ученици в първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” –

гр. Тетевен.

15.07.-17.07.2024 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19.07.2024 г.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен.

22.07.- 24.07.2024 г.

8.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25.07.2024 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – в училищата гнезда или онлайн.

26.07. и 29.07.2024 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до  30.07.2024 г.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен.

31.07.2024 г. и 01.08.2024 г.

12.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 02.08.2024 г.

13.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.

05.08.2024 г. и 06.08.2024 г.

14.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.

до 07.08.2024 г.

15.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.

08.08. – 09.08.2024 г.

16.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

до 12.08.2024 г.

17.

Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен.

до 11.09.2024 г.

Обявяване на резултатите от тестовете – в училищата, в които са полагани тестовете и на следните адреси:

Училищната комисия по приема ще извършва дейността си всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч. в информационния център на училището.