Профил на купувача

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ГР. ТЕТЕВЕН

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Средно училище „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен обявява процедура за подбор на социален работник по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ на непълен работен ден /4 часа/.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

  1. Образование: средно/висше образование. /могат да бъдат наети и студенти/.
  2. Професионална област: хуманитарни, обществени, икономически, правни науки и др.
  3. Професионален опит: не се изисква
  4. Допълнителна квалификация/обучение:
  • компютърна грамотност

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осъществява практическа дейност по закрила на детето на училищно ниво.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.Заявление в свободен текст с ясна и точна мотивация зазаемане на длъжността.

2.Автобиография /европейски формат/.

  1. Копие на документи за завършено образование и квалификация.

Процедурата за подбор се извършва в два етапа: по документи и събеседване.

Документите се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в срок до 25.09.2019 г.включително.