Проекти

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Проектът има за основна цел: да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващо образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. По проекта училището е получило 30 лаптопа са ученици и 10 за учители за обезпечаване на образователния процес в електронна среда от разстояние; провеждат се обучения на ученици за усъвършенстване на уменията им за работа с обучителни платформи.

https://react.mon.bg/

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование” – проектът цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. По проекта предстои дооборудване на ресурсния кабинет; закупени са дидактически материали, които да подпомагат обучението на ученици със специални образователни потребности; предстоят обучения на екипите за личностна подкрепа и оказване на допълнителна подкрепа на ученици за стимулиране овладяването на ключови компетентности и формиране на личностни качества чрез прилагане на „компетентностния подход”.

https://priobshtavane.mon.bg/

Проект «Ученически практики – 2» –  Основна цел на проекта е осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение на учениците за работа в реална работна среда; подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и втори гимназиален етап.

https://upraktiki.mon.bg/

https://www.mon.bg/bg/101025

РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

Национална  програма  „Без  свободен час в училище” –.за заместване на отсъстващи учители;

Национална  програма „Оптимизация  на  училищната  мрежа”,  модул  „Оптимизиране  на  вътрешната  структура  на  училищата, детските  градини  и  самостоятелните  общежития” ; 

НП ИКТ –  за използване на електронен дневник и за интернет свързаност;

Национална програма «Иновации в действие» –  СУ „Георги Бенковски” има сключени договори с иновативно – Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, гр. София, и неиновативно училище – Средно училище „Димчо Дебелянов, гр. Варна, за обмяна на опит и мултиплициране на иновативни практики.

СУ „Георги Бенковски” е в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 година с иновацията „Участвай в промяната – дигитално-медийна грамотност за ученици от гимназиален етап”. Полезни връзки:  https://gramoten.li/      https://www.safenet.bg/bg/

Наредба за приобщаващо образование – сформирани 10  групи за занимания по интереси в областта на науката, изкуствата, спорта и технологиите;

Училището е едно от петте училища в страната след процедура по кандидатстване за участие в съвместната програма на УНИЦЕФ и  МОН за превенция на насилието и тормоза «Стъпки заедно», чиято цел е разработване на цялостна политика и прилагане на модел  за изграждане на сигурна и безопасна среда в училище; https://www.unicef.org/bulgaria/ Към момента са реализирани следните дейности по програмата: Провеждане на входящо изследване нивата на насилие и тормоз сред учениците  и представяне на резултатите пред членове на училищната общност, родители и институции; Обучения за класните ръководители и въвеждане на програмата „Работилници за срещи на класа“.1. Модул 1 „Ценности, правила и последици“.2.Обучение по прилагане на метода „Възстановяване на ценността“.3. Модул 2 „Шест теми на класа“; Ежемесечни срещи на координационния съвет в училището;    Проведени тематични педагогически съвети  за представяне на резултатите от проучването и планиране на дейностите; Въвеждане и обучения по програмата връстници обучават връстници „Миротворци“, подкрепа за развитие на социо-емоционални компетентности сред учениците, като средство за превенция на насилието и тормоза в училище; Обучение за прилагане на възстановителните подходи и методическа подкрепа за педагогическите специалисти от страна на училищния ментор по програмата в „часът на ментора“; проведен преживелищен тренинг с педагогическия екип на училището в края на предходната учебна година на тема „Превенция на порфесионалното прегаряне в учителската професия”;

Реализиране на проект „Обичам природата и аз участвам” за изграждане на еко кът в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2021” към ПУДОС..

Участие в инициативите на Джуниър Ачийвмънт България: http://www.jabulgaria.org/category/iniciativi

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.