Проекти

Работа по проекти, финасирани по ОП „Развитие на човешките ресурси”

 • Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Основна цел на проекта е подобряване качеството на образователно – възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество; създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и ограничаване на рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание; подобряване на материалната база с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес. От началото на учебната 2014/2015г. в училището ни, което е средищно за учениците от с. Бабинци и с. Васильово, са сформирани четири полуинтернатни групи, съответно в пети клас – две групи – към момента с общо 50 ученици, една в група в шести клас – 25 ученици и една в седми клас – 28 ученици. В момента в целодневната организация за пети клас са обхванати 57.3 % от учениците, в шести клас – 33.78 %, в седми клас – 25.93 % от учениците. Критерий са сформиране на групите в пети клас е успехът на учениците от удостоверението за завършен начален етап, като целта е по-ефективна работа както с добрите ученици, така и с тези, които имат сериозни пропуски в знанията си. Целодневната организация включва пълния образователен цикъл – ЗП, ЗИП, СИП, самоподготовка, отдих и игри, обедно хранене. На учениците, включени в ПИГ, се осигурява поевтиняване на обедното хранене. Целта на самоподготовката е да допринесе за правилното и трайното усвояване на учебния материал и да съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, да стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантното взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. Включването на повече ученици в целодневната организация на учебния процес играе положителна роля както по отношение справянето на учениците с учебния материал, така и по отношение уплътняването на свободното време на учениците с дейности, които насърчават личностното им развитие.
 • Проект „Включващо обучение” – трета учебна година училището ни работи по проект „Включващо обучение”. Целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всяко дете. По проекта работят ресурсен учител и психолог. Към момента на ресурсно подпомагане са 9 ученици, съответно един в пети клас, трима в шести клас и пет ученици в осми клас.
 • Проект „Ученически практики” – Проектът има за цел постигане подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване достъпа до практическо обучение чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда. За настоящата учебна година практиката на учениците в хотел „ЕНИЦА” стартира на 09 февруари 2015 г. с 19 ученици от професионалните паралелки в десети и единадесети клас и дванадесети клас, подбрани от екипа по проекта по изработени критерии. Към момента в реална работна среда работят 18 ученици.
 • Проект  „Подкрепа  за  равен  достъп  и  личностно  развитие” по  ОП «Наука  и  образование  за  интелигентен растеж». Новият  проект  предвижда  шест  основни  дейности, чрез  които  ще  бъдат  продължени  и  допълнени  дейностите, добрите  модели  и  практики, реализирани  по  проект „Включващо  обучение”. Акцентът  в  него  е  върху  обученията  на  всички  работещи  в  тази  област  за  повишаване  на  техните  знания, умения  и  компетентности  и  за  усъвършенстване  на  екипната  работа  и  сътрудничеството  между  тях. По  проекта продължават да работят  ресурсен  учител  и  психолог. Към  момента  допълнителна  подкрепа  по  проекта получават 14 ученици със специални образователни потребности, съответно  петима в пети клас, трима  в  шести  клас, трима  ученици  в  седми  клас, един ученик в осми  клас  и двама  ученици  в  десети  клас.
 • Проект „Развитие на  способностите  на  учениците  и  повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения  и компетентности – Твоят час – Фаза I ” – по проекта е сформиран съвет „Твоят час”; общо сформирани по проекта  25  групи, в  които общо са включени  223  ученици. Осем са групите за преодоляване на обучителни затруднения със 71 включени в тях  ученици. Седемнадесет  са  групите за извънкласни  дейности; 23 са учителите от училището, които работят като ръководители на групи. Групи по проекта:
  1. Клуб „Гражданско образовние”;
  2. Клуб „Екскурзоводство”;
  3. Арт-ателие „Декупаж”;
  4. Клуб „Иконопис”;
  5. Клуб за туризъм, спорт и здравословен начин на живот;
  6. Клуб за утвърждаване и популяризиране на българската историческа памет и традиции;
  7. Литературен клуб „С магията на словото”;
  8. Мажоретен състав;
  9. Клуб „Млад географ”;
  10. Клуб „Млад физик”;
  11. Клуб „Програмиране, дигитални умения и иновативно мислене;
  12. Клуб „Работа с училищната WEB страница”;
  13. Група „Психология на общуването”;
  14. Театрално ателие;
  15. Ученическа компания за предприемачество;
  16. Клуб „Училищна медия”;
  17. Фолклорен клуб;
  18. Групи за повишаване знанията и компетентостите по математика в V, VI, VII, IX, и X клас;
  19. Групи за повишаване знанията и компетентостите по математика в V и VI;
  20. Група за повишаване знанията и компетентостите по английски език в IX клас;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.